Netwerkorganigram

Het netwerk kent een dynamische, open en intersectorale samenstelling, naargelang de opdracht en het mandaat zullen partners bevraagd worden om toe te treden. PANGG 0-18 zal nastreven om alle partners te betrekken waar nodig om het geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren in de provincie Antwerpen te realiseren.

In de organisatie van het netwerk heeft het netwerkcomité een centrale aansturende functie en een beslissingsmandaat. Het netwerkcomité is verantwoordelijk voor de organisatorische en inhoudelijke uitbouw van het netwerk. Het netwerkcomité streeft naar consensus. Een besluit van het netwerkcomité is bindend en wordt door alle actoren gerespecteerd. Het netwerkcomité is zoals voorzien in het organigram verantwoordelijk voor de voortdurende evaluatie en bijsturing van de processen in de ontwikkeling van de verschillende zorgprogramma’s binnen de werkgroepen. Het netwerkcomité kent een brede intersectorale vertegenwoordiging door partners GGZ, partners Integrale Jeugdhulp, partners Centra ambulante revalidatie, de netwerkspsychiater op indicatie, vertegenwoordiging jongeren/ouders, vertegenwoordiging vanuit verslavingszorg, vertegenwoordiging vanuit huisartsen en de netwerkcoördinatoren.

Het netwerkcomité staat in nauwe verbinding met het Dagelijks Bestuur, bestaande uit de netwerkcoördinatie, de covoorzitters en vertegenwoordiging vanuit OGGPA. Dit Dagelijks Bestuur kan opdrachten krijgen van het netwerkcomité. Centraal staat de voorbereiding van het netwerkcomité en het oplossen van tussentijdse vraagstellingen.

De netwerkcoördinatie vormt de rode draad in de organisatorische uitbouw van het netwerk. Naast de netwerkcoördinatie wordt een voorzitter aangesteld per werkgroep. Zo wordt de optimale betrokkenheid van de partners gerealiseerd. Deze voorzitter maakt de verbinding tussen de werkgroep en het netwerkcomité.

Op niveau van de werkgroepen zijn die partners aanwezig die kunnen bijdragen aan de uitbouw van zorgprogramma’s. Deze partners gaan door participatie aan de werkgroepen het engagement aan om de missie en visie van het netwerk mee te realiseren.

Het netwerkforum omvat de stakeholders van het ganse netwerk waarbij vertegenwoordiging vanuit alle sectoren wordt nagestreefd, gaande van privépraktijken, huisartsen en jeugdwerking tot gespecialiseerde GGZ, inclusief vertegenwoordiging van ouders en kinderen en jongeren. Dit forum dient als maatschappelijke toetsing van de ontwikkeling van zorgprogramma’s en van de realisatie van de actieprogramma’s. Dit forum dient tevens als klankbord, als reflectie en het netwerkcomité verwacht ook feedback van haar stakeholders. Dit forum wordt jaarlijks provinciaal georganiseerd en heeft een adviserende bevoegdheid.

Netwerkorganigram